Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blaclz.

Voorwoord 3

Samenstelling der Synode 5

Opening der Synode, lastbrieven, verkiezen van een Moderamen, aanvaarding van het praesidium, instemming met de Belijdenis en tijd

der zittingen 5—9

Buitenl. afgevaardigden 9, 16

Toespraken van en tot, alsmede vragen aan de Buitenl. afgevaardigden 21—38

Besluit in zake de Belgische Zendingskerk 126, 118

Pastor Röthers verzoek om raad en hulp 61, 125, 126

Blootlegging van zgn verlangen aan een commissie 6J., 124, 126

Motie van orde 10

Commissie van Rapporteurs 10

Protesten en Ingekomen stukken 2 dagen ter visie -.. 10

Volgorde van zitting 11

Verslag van de S. Commissie en vragen 12

Blijven bij het bestaande Beglement 13

Rapport van de Commissie naar België, Bentheim en Gouda 13 142

Gedrag van de gedelegeerden der V. U 13

Correspondentie met de D. B. Church 15, 16, 50—56

Vragen aan G. Hoeksema 51

Gedenkschrift der afscheiding 41

Vergaderen in comité en mededeeling van het behandelde op een

Prov. Vergadering 42 45

Notulen der Synode 140

Plaats der volgende Synode 148

Bekening Synode met aanmerkingen 141

Voorstel nopens het Scribaat 148

Sluiting der Synode 149 153

THEOL. SCHOOL.

Verslag van den toestand der Theol. School en vragen 39—41

Approbatie van twee voorstellen der Curatoren, rakende het staken der stemmen en het aantal kinderen der Docenten 42, 124

Verslag van den staat der kas 42

Nazien der boeken en decharge 42, 63

Benoeming van Docenten uit een drietal, aanbevolen door de Curatoren? Neen 48

Sluiten