Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niettegenstaande alle betoog, dat eene Kerkvergadering bet geweten met zulk eene zaak niet mocht bezwaren, kwam de Vergadering tot een verplichtend besluit. De Weleerwaarde Heer Postma was ook over zijne Geloofsbelijdenis ondervraagd en had daarin de beste getuigenis verkregen, gelijk uit het antwoord aan Zijneerwaarde kan gezien worden, dit stuk luidt aldus: .

Aan den Weleerwaarden Zeergeleerden Heer D. Postma, Herder en Leeraar van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland en Afgevaardigde naar dezen Staat.

Weleerwaarde Zeergeleerde Heer!

Hooggeachte Broeder in onzen Heere Jezus Christus.

De genade Gods in Christus zij met U.

De Algemeene Kerkvergadering der Nederduitsch Gereformeerde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek, vergaderd te Pretoria, den lOden van Januari en volgenden dag in het jaar onzes Heeren 1859, gehoord hebbende den lastbrief door Ueerwaarde aan onze Vergadering voorgelegd; uit dien lastbrief en Ueerwaardes nadere toelichtingen hebben wij vernomen, dat de hulp uwer Kerk in onze geestelijke behoeften ons wordt aangeboden. Gedrongen door een gevoel van dankbaarheid, in de eerste plaats aan den Koning der. Kerk, dat .hij in Zijne genadige ontferming onzer gedachtig geweest is, door de harten der Herders en Opzieners en Leden uwer <Kerk te bewegen om zoo edelmoedig, in den geest der christelijke liefde, hulp en bijstand in onze geestelijke behoeften aan te bieden.

Nevens den Koning der Kerk, onzen Heer en Zaligmaker, betuigen wij1 Ueerwaarde onzen hartelijken dank en verzoeken - Ueerwaarde de tolk te zijn bij de Commissie uwer Kerk, om onze gevoelens van dankbaarheid over te brengen. Ueerwaarde zij echter bekend dat de Kerk alhier bestaande, is de Nederduitech Hervormde Kerk, diebenevens het boek der Psalmen ook het Evangelisch Gezangboek bij die Kerk in gebruik, als een erkend kerkelijk boek heeft aangenomen en daarvan bij den Openbaren Godsdienst gebruik maakt.

Die kerkelijke inrichting, maar ook niets meer, wenscht de Vergadering bovengenoemd dat hier zal in stand blijven. Aangenaam zal het dus der Vergadering rijn om Herders en Leeraars, waaraan de Gemeenten hier nog zoo dringende behoefte hebben, tot ons te aden overkomen. En kan

Sluiten