Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan, hoewel ik tot op deze Vergadering, op haar verzoek, of op dat van den Edel-Achtbaren Volksraad, mij onthouden heb van de bediening der bendzegelen en andere Kerkelijke handelingen, verklaar ik nu de Vergadering dat ik mij van af heden daaraan niet meer verbonden acht, en wat ik voorts in de Republiek mocht doen als wettig geordend en gezonden dienaar des Heeren, wensch ik te doen, overeenkomstig de kracht mijner goddelijke zending.

En, om zooveel mogelijk ergernis te voorkomen, geef ik de Vergadering de verzekering, dat ik voorts in geene Kerk binnen uwe Republiek weêr preek, zonder daartoe op nieuw behoorlijk van de bevoegde personen verzocht te zijn, en daar mij reeds een kamertje in de Pastorie te Rustenburg was ingeruimd, wil ik dat verlaten, opdat ook niemand daarover twiste.—Althans door mij daartoe niet de minste aanleiding ontvange.

- Tevens reken ik op de bescherming der Overheid, zoolang ik mij tegen de goede orde niet bezondig, waarom ik mij in mijne hooge bediening nederig aan de geëerbiedigde Overheid des lands aanbeveel.

Uw Dw. Dienaar en toegenegen Broeder in Christus, (Get.) D. POSTMA, V.D.M. Pretoria, den 11 Januari 1859.

Hierop hield de Vergadering pauze en de Eerw. Postma kwam niet weêr in de vergadering vóór dat Zijn-Eerwaarde van dezelve afscheid nam.

Intusschen waren tot Zïjn-Eerwaarde gekomen, die zich beklaagden over dat genomen besluit en verzochten ZijnEerwaarde het land toch niet te verlaten, maar hun de hulp te verleenen. Zij verlangden als zelfstandige Kerk, die hulp te genieten. Zijn-Eerwaarde stelde hun voor, dat daaraan voor hen strijd en moeite zouden verbonden zijn; doch, zoo zij achter Christus wilden komen, én Zijn kruis Hem gewillig wilden nadragen, dan gevoelde hij moed en bereidvaardigheid hun ter hulpe te komen.

Zij zonden aan de Vergadering den volgenden dag de navolgende verklaring in:

Aan de Algemeene Kerkvergadering der Nederduitsch Hervormde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek.

Hoog Eerwaarde Vergadering! Ondergeteekenden zich bezwaard gevoelende over uw genomen besluit van heden

Sluiten