Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgen, omtrent de aangebodene hulp tot Neêrlands Kerk, wensehen zij evenwel van die hulp gebruik te maken, zooals die door die Kerk wordt aangeboden^ verklaren door dezen vrijwillig, dat zij van nu af treden uit uwe kerkelijke gemeenschap en wenschen te bestaan als eene Vrije Gereformeerde Kerk, overeenkomstig de leer, tucht en dienst der vaderen, zooals die zich te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619 hebben geopenbaard in hunne Nationale Synode, de Kerkorde gewijzigd naar dat onze tegenwoordige omstandigheden het ver order en.

Zij betuigen de Vergadering echter, dat, hoe bedroevend zij dezen stap ook achten, zij echter hopen en bidden, dat de broederliefde tusschen wederzijdsche Gemeenten niet verflauwe, maar steeds meer en meer aangekweekt worden, verdragende elkander in liefde omtrent het bestaande verschil. En God geve, dat wij nog eens allen één worden, zoowel in dienst als in leer.

Tevens betuigen zij hunnen welgemeenden dank voor de moeite die de Algemeene Vergadering heeft willen nemen in de zaak, welke eene Commissie, mede-onderteekenaren dezes, door den Kerkeraad van Rustenburg had verzocht om eenen Leeraar uit bedoelde Kerk, en verzoeken vriendelijk de daarover ingediende memories terug, met een afschrift van het besluit der Algemeene Kerkvergadering omtrent die zaak.

Met heilbede en ware broederliefde noemen wij ons, Hoogeerwaarde Vergadering,

Uwe Dw. Dienaren en U liefh. broeders in Christus, (Get.) P. J. W SCHUTTE, Ouderling. D. G. KRUGER, Diaken. Ph. S. SNIJMAN, Oud-Ouderling. St. J. KRUGER, Oud-Diaken. S. J. P. KRUGER, Kommandant. P. J. S. VENTER.

G. Ph. L. VAN DER LINDE. „ P. E. J. SMIT.

L. C. BRONKHORST. R. J. HOLSTHU1ZEN. R. J. JANSEN, de oude. R. J.JANSEN. C. N. SMIT.

H. S. VAN DER WALT. J. A. P. JOUBERT.

Pretoria, den 11 Januari 1859.

Sluiten