Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vier eerste onderteekenaren zonden daarna den 12den nog aan die zelfde Vergadering dit navolgende verzoek in:

Ondergeteekenden verzoeken vriendelijk de Kerk en Pastorie te Rustenburg te mogen gebruiken tot die stoffelijke belangen op behoorlijke wijze aan eene zijde zullen gebracht zijn. Hopende op eene gunstige dispositie, enz.

Op dat verzoek hebben die broeders dit antwoord ontvangen ; alsmede op het vorige:

Aan de Weledele Heeren P. J. W. Schutte, D. Gr. Krugeb en verdere onderteekenaren van den brief, heden in onze Vergadering voorgelegd:

Mijne Heeren!

Uwe letteren, verklarende dat gij van nu af treedt uit onze Kerkelijke gemeenschap en dat gij wenscht te bestaan als eene Vrije Gereformeerde Kerk, overeenkomstig de leer, tucht en dienst der vaderen, enz,, zijn heden in onze Vergadering ontvangen en voorgelezen.

Hoe bedroevend uwe stap ons ook voorkome, vinden wij geene vrijheid om u te beletten, te doen wat gij thans gedaan hebt. Wij vereenigen zelfs van onze zijde ons met u in de bede dat de tijd nog eenmaal komen moge, en God geve dat hij kome, dat wij nog eens allen één worden zoo in dienst als in leer.

Ofschoon wij het naar ons inzien als eene gröote ramp beschouwen, die onze Kerk en Staat door dezen stap getroffen heeft, willen wij echter biddend hopen, dat de Heer ook deze zaak naar Zijne wijsheid en liefde besturen en u behoeden en beschermen zal.

Wat de bestaande kerkgebouwen en pastorieën, als andere kerkelijke goederen, betreft, ofschoon gij daar niet van .spreekt, zoo zijn wij van oordeel dat deze alle behooren tot onze kerkelijke gemeenschap en gij alle aanspraak, die gij daarop zoudt willen maken, door uwe vrijwillige afscheiding verliest. Wat betreft uwe vraag om eenige memories terug te mogen bekomen, dezelve zijn reeds aan een der onderteekenaars ter hand gesteld.

Ten slotte voegen wij op uw verzoek hierbij een afschrift van het besluit:—

Besloten door de Algemeene Kerkvergadering te Pretoria, den llden Januari 1859, dat de kerkehjke inrichting, zooals •die thans hier bestaat met hare Evangelische Gezangen, zal blijven bestaan en gehandhaafd worden.

Na schrijven dezes ontvangen wij een brief van 12 Januari

Sluiten