Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1859, onderteekend door eenige van dezelfde onderteekenaren des vorigen briefs.

In beleefdelijk antwoord hierop is dienende, dat het gevoelen bij de meerderheid der Algemeene Vergadering bestaat, om het gebruik van kerkgebouw en pastorie te* Rustenburg niet af te staan, maar het beschikbaar te houden voor de leden onzer Kerk.

. En verder zal de Eerwaarde Kerkeraad van Rustenburg daarover nader beschikken en u zoo spoedig mogelijk een antwoord doen toekomen.

Na heilbede en broederlijke groete,

Namens de Algemeene Kerkvergadering alhier,

Uw Dienaar en Broeder in Jezus Chrisratjf (Get.) D. VAN DER HOFF, V.D.M., Prases. Pretoria, 12 Januari 1859.

De Broeders bovengemeld besloten nu om den lOden Februari e.k. te Rustenburg meer gemeenschappelijk samen te komen, om dan alles meer behoorlijk te regelen en de Weleerwaarde Heer Postma beloofde zich dan nader tezullen verklaren.

Zijneerwaarde deed intusschen aan den Weleerwaarde Heer van der Hofp, die ook weer naar Rustenburg was teruggekeerd en zijne Gemeente tegen dien tijd had opgeroepen, dit schriftelijk verzoek:

Weleerwaarde Heer en geachte Medebroeder in Christus l Verzocht van hen, die in dit land als eene vrije Gereformeerde Kerk wenschen te bestaan, om hun mijne hulp te verleene», gevoel ik mij verplicht Ueerwaarde te melden, dat die Broeders besloten hebben om den lOden Februari e.k., zoo de Heere wil, te Rustenburg, eene kerkelijke samenkomst te houden, ter regering hunner kerkelijke belangen.

Nu is mijn vriendelijk verzoek, door uwe tusschenkomst de vrijheid te erlangen om met die samenkomst de kerk tedezer plaats voor die gelegenheid te mogen gebruiken.

Zoo spoedig het U Weleerwaarde mogelijk is, zoude ik hierop gaame een bepaald antwoord ontvangen; en ben in afwachting hiervan

Uw Dw. Dienaar en toegenegen Broeder in Christus,, (Get.) D. POSTMA. V.D.M. Rustenburg, den 21sten Januari 1859.

Sluiten