Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik hoop ïi naar uwe behoefte en in uwe zwakheid met een vaderlijk gemoed te dienen. Wilt mij ook in mijne zwakheden verdragen en veel voor mij bidden. En zooveel u mogelijk is, de zwarigheden, die mij onder u zouden kunnen drukken, helpen verligten. Ik reken dan op uwe wederliefde voor mij en de mijnen. En geene andere voorwaarden durf ik heden van u eischen, vertrouw ende op uwe welwillendheid en dat de Heere het zal voorzien.

Zingen wij dankend en biddend, Ps. 118 : 11, 12. En geliefden! daar ik in mijn heengaan totu, dikwerf met vele Christenen voor u de knieën boog, ook al met meer dan honderd en vijftig personen op eenmaal, waaronder ook dikwerf verscheidene Leeraren, Ouderlingen en Diakenen, en dat zoowel in Afrika als in Nederland, gevoel ik mij gedrongen u te verzoeken ditmaal ook met mij neder te vallen en den naam des Heeren aan te roepen met een ootmoedig smeekgebed, volgende hierin het voorbeeld van Propheten en Apostelen bij zulke plechtige gelegenheden. Gebed.

Gezongen Ps. 68 : 14. Nog gezongen, allen staande, Ps. 134 : 3. En daarna sprak Zijneerwaarde den zegen uit over de Gemeente.

Daarna werden er Ouderlingen en Diakenen verkoren: - Ph. Snijman, P. Venter, St. Kruger en Fr. Robertse, tot Ouderlingen; en L. van Wijk, D. Krijger, J. Bekke'r en H Stroh, tot Diakenen.

In den middag van dien dag deed de Weleerwaarde HeePostma zijne intreê-predikatie over 2 Kor. 3 : 5, 6, en bevestigde daarna den verkoren Kerkeraad.

Den 12den Februari werden er vier-en-twintig nieuwe Leden aangenomen en bij de voorbereidrngs-predikatie voorgesteld. De tekst dier predikatie was 1 Kor. 11 : 28

In den morgen van den 13den (Zondag) werd het Heilig Avondmaal bediend, tekst Jes. 55 : 1, en 's middags dankzegging over Rom. 12:1, en één-en-veertig kinderen gedoopt.

Er was onder de nieuwe Gemeente vrede, troost en blijdschap en waarlijk zegen door den Heiligen Geest. Men betuigde nu te genieten wat men zoo dorstend altoos nog te vergeefs gezocht had. Zij zeiden: De Heere heeft Zijnen heiligen arm ontbloot en is onzer gedachtig geweest.

Intusschen werden voor het distrikt Mooirivier een Ouderling, Ph. Schutte, en een Diaken, Venter, aangesteld, en voor het distrikt Pretoria drie Broeders rij provisie, om den Leeraar ook daar te assisteeren.

Sluiten