Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P.S. Tevens neemt bovengenoemde Kerkeraad de vrijheid met allen eerbied aan den Hoog Boelen Staatsraad te verzoeken, een gedeelte Gouvernementsgrond op het dorp Rustenburg, gelegen aan den Wagenweg, die aan de Zuid Oostkant van het dorp uitloopt, naar Oliphantsnek, voor de Kerk en Kerkplein groot genoeg om behoorlijk te kunnen uitspannen.

En voor de pastorie groot twee erven.

Hetwelk doen als boven uwe gehoorzame Dienaren, de Kerkeraad voornoemd,

Namens denzelven:

(Get.) D. POSTMA, Pneses.

H. S. STROH, Scriba.

Maar doordien er naderhand genoeg grond in liefde is aangeboden, hebben, nadat de Kerkeraad was afgeloopen en ook de Uitvoerende Raad reeds had opgebroken, aan den President, terwijl Zijn Hoog Edele nog op het dorp was, de leeraar en ouderling Krugek nog het volgende toegezonden :

Aan den Hoogedelen Heer Staatspresident der Zuid Afrikaansche Republiek.

Hoogedele Heer! Ondergeteekenden gevoelen zich; verpligt U Hoogedele bekend te maken met een later besluit, dat onze Kerkeraad genomen heeft-over het bouwen van eene Kerk en Pastorie, n.1. op eene andere plaats, die daarna vrijwillig in liefde weïd aangeboden tot dat einde en over het algemeen ook nog geschikter; werd geoordeeld.

En omdat wij geen antwoord van den Hoogedelen Staatsraad ontvingen terwijl onze Vergadering nog zat, maar later ontving eerstondergeteekende wel een bericht van een besluit genomen door den Raad, zoo Waren wij buiten staat om als Vergadering daarop nader iets aan den Hoogedelen Raad bekend te stellen. Doch, ah leden van die Vergadering gevoelen wij ons verplicht en ook de vrijheid daartoe Ü Hoogedele bekend te maken met het voornemen en doel daaromtrent. -

1°. Heeft de Vergadering besloten de Kerkte bouwen op den grond, die daarvoor vrijwillig in liefde is aangeboden aan de bovenzijde van het dorp, op de bovenste helft van.erf No. 95, geschonkenjdoor den Weledelen • HeerW. Robiksok".

Sluiten