Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarde Meiwan kennis en mededeeling aan uwen Eerwaarden Kerkeraad te geven, terwijl wij óns noemen:

Weleerwaarde Heer! Uwe dienstwilige Dienaren en toegenegen Broeders in Christus,

De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek, die in Leer, Dienst en Tucht overeenkomt met de Gereformeerde Kerk, zooals die zich in 16! 8 en 1619 te Dordrecht heeft geopenbaard, en zich hier in de vorige week alzoo heeft vereènigd,

Van wege denzelven:

(Get.) D. POSTMA, Prases.

H. S. STROH, Scriba.

Rustenburg, den 14den Februari 1859.

Ook heeft de Vergadering, na voorlezing aan de Gemeente, besloten de hiervolgende Openlijke Verklaring ter kennis aan het publiek te brengen door middel van de Courant:

Openlijke verklaring der Kerk.

De geloovigen, die zich in de Zuid Afrikaansche Republiek hebben vereènigd tot eene Gereformeerde Kerk, zooals die zich te Dordrecht in 1618 en 1619 heeft geopenbaard, hebben zich in hunne eerste samenkomst geroepen geacht eene openlijke verklaring van hun geloof en godsdienst af te leggen, gelijk zij door dezen doen; ten einde een ieder hen kenne en, die zich bij die Kerk wil voegen, icete wat ze gelooft en belijdt: '

De Gereformeerde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek erkent de Belijdenis des geloofs der G ereformeei de Kerken in Nederland, den Catechismus en de L,eerregels der Synode van Dordrecht, gehouden in de jaren 1618 en 1619, als de volledige uitdrukking van baar geloof.

Als Algemeene Vergadering dezer Kerk, betuigen wij gaarne, dat wij van harte gevoelen en gelooven, dat al de artikelen en stukken der leer, begrepen in de gemelde drie Formulieren van Eenigheid in alles met Gods Woord overeenkomen, waarom wij elke leering, daartegen strijdende, verwerpen, al onze handelingen daarmede in overeenstemming wenschen te brengen, blijkens de onder ons aangenomene Kerkordening, ingerigt naar die van Dordrecht van

Sluiten