Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ter informatie van dezelve in te dienen. En het is het verlangen der Vergadering, dat de Leeraar met al de Ouderlingen dit eigenhandig doet.

Art. 17.

Wordt besloten en ook dadelijk volbracht, dat de Leeraar met al de Ouderlingen de namen onzer Gemeente met behoorlijke kennisgeving overhandige aan den Weleerwaarden Heer van dek Hoff.

Art. 18.

Ontvangen een schrijven van de Overheid, dat zij zich ter informatie zal wenden aan het Kerkbestuur van de Nederduitsch Hervormde Kerk in dezen lande, volgens art. 23 der Grondwet. Voor kennisgeving aangenomèn.

Art. 19.

Worden erven aangeboden voor Kerk en Pastorie geheel gratis door den heer A. Smit, twee; door de heeren H. Stkoh en Collens, één; door den heer St. Krtjgek, een halve, en door den heer W, Robinson, hoewel geen Lidmaat onzer Gemeente, ook een halve.

Er wordt besloten op die laatstgenoemde halve de Kerk te bouwen.

Tevens biedt de heer Kobinson aan om zonder winst ijzerwerk en glas mede te voeren uit de Kaapkolonie.

De Kerkeraad neemt die geschenken en dat aanbod dankbaar aan en bij monde van den Praeses worden de milde gevers hartelijk met eenen zegenwensch van den Kerkeraad bedankt.

Tweede Algemeene Kerkvergadering van de Gereformeerde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek, te Rustenburg.

EERSTE ZITTING, Den 16den April 1859, te Rustenburg. Art. 2.

De Leeraar deelt de Vergadering mede, dat hij van de Overheid nog niets heeft ontvangen voor de Vergadering, maar wel eene kennisgeving, dat er op hare uitnoodiging,

Sluiten