Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™Sl "S6 pu-nt?n b^Proken en er op besloten was

wordt er eene Commissie van vier Ouderlingeu benoemd om met den Leeraar op te stellen een antwoord van deze YeT gadermg aan die van de Nederduitsch Hervormde Kerk alsmede om te ontwerpen eene missive aan de Hooge Over

itoSr Oor3" +t6r ^f^f Van 6en van dat

antwooid. Ook iets op te stellen ter verzending van af

--schriften van alles, om het te plaatsen m de sScoïaïr KaZ S7hoXev " de,?e#>—rde KL&vTd Ph P'Sr?nT?. i1^611/16 hiert0C benoemd morden zijn: b* ant' e^smtjs, Fk. Robbektse Jen

Art. 14.

De Commissie leest hare ontwerpen voor en worden na eenige veranderingen met algemeene goedkeurmg ïneenomen. En besloten het hier alles op elkander zoo te do'en volgen als het publiek bekend gesteld wordt

Up last onzer Vergadering stellen wij het volgende aan het geëerde Publiek bekend: ö ae aan

Het besluit dat de Broeders, thans Leden der Gerefor meerde Kerk in de Zuid Afrikaansche Bepnohek, votaï ^erhmderd heeft om met de Nederduitsch HervormdeKerk volgtT KerkgemeenscllaP verder voort te gaan, luidt als

"Besloten door de Algemeene Kerkvere-adenW Pretoria, den llden Jannafij 1859: dIÏSS; rahtmg, zooaIs die thans hier bestaat met hare EvangeSche Gezangen, zalbhjven bestaan en gehandhaafd worden.»

JMadat nu de Gereformeerde Kerk was gesticht heeft deze zich aan de geëerbiedigde Overheid deze! lands bekend gemaakt met overlegging van een afschrift harer Kerkorde Onze geëerbiedigde Overheid heeft gepoogd deze twee Kerken nog weer te vereenigen. De zaal is bekend Een «TeruSf'* -enschen van den Uitvoerenden Baad was Jandf de ter ? ïet^esW, genomen te Pretoria, aangaande de .Evangelische Gezangen."

PnT.f f+Waar'^e AIgemeeD-e Kerkvergadering in April te Potchefstroom heeft dat besluit gewijzigd. Maar tel een

waaruit dat besluit genomen werd, was het zeker niet. Althans met m de schatting van de Algemeene Kerkveïra denng der Gereformeerde Kerk. JverK^erg^Zij gevoelt zich daarom gedrongen elk een bekend te tellen wat haar „ voo.gelegd van wege de Algemeene

Sluiten