Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerkvergadering der Nederduitsch Hervormde Kerk, alsmede wat zij daarop besloten heeft en aan de geëerbiedigde Overheid met een afschrift daarvan weer is ingediend.

1. Afschrift van het besluit van de Kerkvergadering te Mooirivier:

"Aan den Eerwaarden Heer D. Postma.

Eerwaarde Heer!

Bij dezen heb ik de eer ter uwer kennis te brengen het besluit, door de Algemeene Kerkvergadering van den 26sten April en volgende dagen te Mooirivier gehouden:

a. De Vergadering vijidt het gebruik der Evangelische

Gezangen bij de Openbare Godsdienstoefening Christelijk Gereformeerd en dus ook wenschelijk. Het wordt echter aan de wijsheid en het geweten van eiken Leeraar overgelaten daarin te handelen naar zijn seweten, met inachtneming van den toestand der Gemeente.

b. Elk beroep dat voortaan wordt uitgebracht door de

Kerkeraden der onderscheidene Gemeenten in dc Zuid Afrikaansche Republiek, zal door de Algemeene Kerkvergadering moeten wordèn goedgekeurd voor dat het van kracht zijn zal, zullende niemand in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek beroepbaar zijn, tenzij hij door de Kaapsche Synode zal gelegitimeerd zijn.

c. Onder de buitengewone omstandigheden benoemt de

Vergadering Ds. Postma tot Herder en Leeraar van de' Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Rustenburg, met dien verstande dat de Predikanten der Nederduitsch Gereformeerde Gemeenten te Potchefstroom en Lijdenburg genoemde Gemeente van tijd tot tijd zullen bezoeken.

d. Door het aannemen dezer bepalingen vervalt de op¬

richting eener afzonderlijke Kerk in deze Republiek, en worden allen, die zich van de bestaande Kerk hebben afgescheiden, met liefde in haren boezem weder opgenomen. Alle gedoopten en aangenomenen door Ds. Postma, sedert den lOden Februari dezes jaars, zullen dan ook als wettig worden ingeschreven in de Doop- en Ledematen-Registers der Gemeenten, waartoe zij behooren."

Sluiten