Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Niet veilig, naardien de Actuarius Synodi door schijnbaar goede documenten zelf kan misleid worden, terwijl zij zichzelve door bovengenoemde welvertrouwde correspondentie en kennismaking met den persoon zeioen meer veilig acht.

c. Zelfs gevaarlijk, omdat er zoo ligt uit de Hervormde Kerk van Nederland een kan komen met anders goede documenten, die toch is een bestrijder der Gereformeerde Leer; naardien zij op die Hervormde Kerk, in opzicht tot de Gereformeerde Leer, geen vertrouwen meer heeft, noch op bare hooge scholen; zoodat zij het voor een zeldzaam geluk rekent, dat er soms nog een rechtzinnig proponent vandaan komt, of zelfs zoude iemand met documenten kunnen komen, die binnen weinige dagen daarna bleek niet meer te staan op de lijst van de erkende proponenten of candidaten. Daarom wil de Vergadering liever zelve handelen in deze allerbelangrijkste zaak.

3°. Wat onder letter c staat acht de Vergadering geheel onaannemelijk.

4°. De Algemeene Kerkvergadering der Gereformeerde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek wanscht eene hereeniging met de Nederduitsch Hervormde Kerk in dezen lande op de navolgende voorwaarden:

a. Dat de Algemeene Kerkvergadering der Nederduitsch Hervormde Kerk in dit land, herroepe haar besluit aangaande de Evangelische Gezangen, genomen te Pretoria den 11 den Januari dezes jaars.

b. Geheel met haar zich vereenige op de oude en welbeproefde grondslagen in leer, dienst en tucht, zooals de Gereformeerde Kerk zich te Dordrecht, in Nederland, in de jaren 1618 en 1619 heeft geopenbaard. De Kerkorde ook gevolgd naar die van dezelfde Synode.

c. Dat Ds. van der Hoff openlijk herroepe al wat Zijneerwaarde in dit jaar over Gods Woord, Psalmen en de Evangelische Gezangen in het openbaar heeft. geschreven. Alsmede openlijk herroepe, wat Zijneerwaarde bij die gelegenheid tot minachting der Broederen geschreven heeft.

Wanneer de Algemeene Kerkvergadering der Nederduitsch Hervormde Kerk in de Zuid Afrikaansche Republiek genegen is te volbrengen deze drie voorwaarden, dan is de Algemeene Kerkvergadering der Gereformeerde Kerk in dezen lande genegen tot eene verdere onderhandeling over

c

Sluiten