Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hereeniging. Maar zoo lang zij daartoe niet kan besluiten, acht de Vergadering elke andere poging vruchteloos.

Aldus besloten in onze Vergadering van heden, den lsten Augustus 1859, te Rustenburg. En van wege dezelve geteekend:

(Get.) D. POSTMA, Preses.

„ ST. J. KRUGER, in 1. Scriba.

3°. Afschrift van de Missive aan de Hooge Overheid dezes lands.

Aan den Hoog Edelen Heer, Staatspresident, en de overige Leden van den Uitvoerenden Raad der Zuid A±nkaansche Republiek.

Hoog Edele Heeren I Wij hebben ons in gemoede verpEcht gevoeld van hetgeen wij in antwoord op het ons toegezondene van de Algemeene Kerkvergadering der Nederdmtaeh Hervormde Kerk terugzenden, eene kopij met begeleidende missive aan uwe Hoog Edelheden in te zenden.

Ondergeteekénden hebben alzoo de eer aan uwe Hoog Edelheden bij dezen, namens de Algemeene Kerkvergadering der Gereformeerde Kerk, gemeld afscbjaftoverte leggen.

En, hoewel de Christelijke Kerk geen geweld tegen geweld mag bezigen noch inroepen. Dit heeft haar Heere en Koning haar uitdrukkeUjk verboden en in tegendeel gezegd: "Mii is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en ziet Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleindiging der wereld.

Evenwel mag de Christelijke Kerk ach wel nederig in de bescherming harer geëerbiedigde Overheid aanbevelen.

Bü onze bekendstelling aan de Hooge Overheid dezes lands deden wij dat in het begin dezes jaars, en tot op dezen da"- hebben wij alle reden om over de openbaar geworden houding, die de Overheid jegens ons heeft betoond, eene openlijke en waarlijk ongeveinsde erkentenis te doen; zells tegenover zoo vele anders onzachte oppositiën en aanvallen.

Ondergeteekénden hebben tevens de eer bij dezen m naam der Algemeene Keïkvergadering der Gereformeerde Kerk in dezen lande, Uwe Hoog Edelheden daarvoor toe te brengen hare hulde en haren oprechten dank.

Sedert dien tijd is er veel gebeurd. En hoewel onze Kerk zeer nauwkeurig is beproefd en voor echt Gereformeerd verklaard, zelfs volgens de bedoeling der Grondwet, door de laatstgehoudene Algemeene Kerkvergadering der Nederduitsch Hervormde Kerk in niezen lande, gesterkt

Sluiten