Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op vorenstaande Memorie is in de volgende week antwoord ontvangen, en omdat de notulen nog niet geïnsereerd waren, wordt het hier terstond bijgevoegd en luidt als volgt:

"Landdrostkantoor,

Rustenburg, 30 September 1861.

Aan den Eerwaarden Kerkeraad der Gereformeerde Kerk. Weleerwaarde Heeren!

In antwoord op de uwe van dato 28 September, zij het volgende:

1°. Het verzoek van wegen de Huwelijksgeboden moet ik antwoorden, volgens het Volksbesluit van dd. 14 September jL, wordt zoo verre mijn macht strekt in het district Rustenburg toegestaan. 2°. Wat aangaat de trouwgelden, zijnde Vip? Rijksdaalders, is in mijne macht niet om dezelve de Kerk te onthouden, maar diegenen, die vermeenen recht te hebben dezelve te vorderen, staat het vrij aanzoek te doen tot verkrijging derzelver, volgens het Vólksbesluie biervoren gemeld, Zoo geloof ik hiermede Uweleerwaarde op Uweleerwaardes verzoek ten volle voldaan te hebben, en ben en blijf bij die hoop en vertrouwen verder werkzaam te zijn tot bevordering van rust, vrede en eensgezindheid in dit district.

Verblijf ik met alle hoogachting,

Weleerwaarde Heeren!

"□eerwaardes Dw. Dienaar,

(Get,) J. M. VAN ROOIJEN, f. Landdrost."

Art. 10.

De Leeraar maakt als Consulent van de Gemeenten in Vrijstaat en Kolonie, der Vergadering bekend, dat die Gemeenten haar verlangen aan Zijneerwaarde hebben te kennen gegeven,.©», zoodra er nogeen Leeraar was gekomen met onze Gemeenten samen eene Synodale Bijeenkomst te houden en wel de eerste keer te Reddersburg in den Vrijstaat, voor het oogenblik de geschikste plaats, naar hun oordeel.

Deze Vergadering vereenigt zich met dat voorstel, en, op voorstel van den Leeraar wordt er nu eene Commissie

Sluiten