Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°. De Regeering zoude over die zaak, op deze of dergelijke wijze kunnen besluiten, onder goedkeuring van bet publiek:

u. Bij overlijden van Vader of Moeder worde er, met goedvinden van de naaste famielje van Vaders en Moeders zijde, door den Landdrost een toeziend Voogd aangesteld.

b. Bij dood van beide ouders, op dezelfde wijze een Voogd en toeziend Voogd.

c De toeziende Voogd zorge in elk geval, dat er een Inventaris gemaakt wordt door den Veldkornet, in bijzijn van twee onpartijdige getuigen.

d. Van dat Inventaris wordt een wettig afschrift gesteld in handen van den Landdrost.

e. De toeziende Voogd zorge er voor dat de boedel door Vader, Moeder of Voogd, op de voordeehgste wijze worde beheerd en, zoo hij het noodig acht, vordert bij eenen bekwamen borg, met welken bij zich kan tevreden stellen,

ƒ. Waar minderjarige kinderen zijn, onder verschillende Voogden, zoeken dezen onder goedkeuring van den Landdrost overeen te komen, of de boedel al of niet moet worden verkocht. Dit zijn zoo wat de hoofddenkbeelden van de Vergadering, maar zij onderwerpt dit gaarne aan beter oordeel. Alleen is haar dringend verzoek, dat die zaak bij elk Landdrostkantoor voor deszelfs district waarin het geval plaats vindt, kosteloos wordt verricht, ter hulpe van weduwen en weezen, behoudens goede Securiteit voor de nalatenschap.

De Vergadering stelt dit stuk in handen van den Weledelen Gestrengen Heer, den Commandant van het district Rustenburg, met het vriendelijke verzoek het in haren naam bij de bevoegde autoriteit bekend te stellen.

Rn om dit stuk toe te lichten, wanneer dit door de Hoog Edele Regeerine verlangd wordt, heeft de Vergadering benoemd eene Commissie, bestaande uit de volgende personen: den Leeraar D. Postma en den Ouderling P. A. Venteb. Met de verzekering van onze hoogachting,

Weledel Gestrenge Heer!

Uw Dw. Dienaren,

De Kerkeraad en Gemeente voornoemd en van wege dezelve, enz.

Sluiten