Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanneming. Art. 12.

Het wordt aan eiken Kerkeraad overgelaten, om naar bevind van zaken te handelen met personen, die van eene andere gezindte bij ons wenschen hdmaat te worden op devragen die zij vroeger hebben geleerd.

Trouwen. Art. 13.

Op de vraag, of er op Zondag moet getrouwd worden, is geantwoord, dat het aan eiken Kerkeraad respectief wordt overgelaten. De Algemeene Vergadering evenwel vereenigt zich met het beginsel uitgesproken in art. 81 derSynode Anno 1574 (Kerkelijk Handboekje), en wenscht de aandacht der Kerkeraden daarop te vestigen.

Art. 14.

Besloten dat de Consulent zoowel als de gewone Predikant de helft van het trouwgeld zal genieten van elk huwelijk dat hij Kerkelijk bevestigt.

Doop. Art. 15.

De Algemeene Vergadering geeft hare afkeuring over de handelwijze van vaders, die lichtvaardig afwezig blijven bij het doopen hunner kinderen, en wenscht dat art. 57 der D. K. stiptelijk gehandhaafd zal worden.

Art. 16.

Zij oordeelt dat leden onzer Kerk, die getuigen staan over kinderen van andere Kerkgenootschappen hierover dienen vermaand te worden, met ze opmerkzaam te maken dat zij hunne verphchting in dat geval niet naar behooren kunnen nakomen.

Art. 17.

Wanneer een vader voor zijn lidmaatschap bij de Geref. Kerk heeft bedankt, en de moeder (eene niet gecensureerd lidmaat der Kerk zijnde) haar kind ten doop presenteert, zal zoodanig kind gedoopt worden, zullende de naam des vaders evenwel in het Doopboek ingeschreven worden met de vermelding, dat hij geen Hdmaat der Kerk is.

Sluiten