Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En mocht de Synode voor zulk eenen alumnus eene gunstige uitzondering gemaakt hebben of nog maken, zulks blijft en komt dan ten zijnen gunste.

Art. 11.

Aan den door de Commissie opgenomen persoon zal gedurende den tijd van vier jaren de beloofde som verstrekt worden, te betalen alle drie maanden een vierde gedeelte van het jaarlijks beloofde. En ingeval hij binnen dien tijd zijn examen niet gunstig mocht hebben gepasseerd, zal hij zich moeten wenden tot de Commissie over de Kas, die dan met de Algemeene Vergadering zal raadplegen of hij al dan niet verder uit de kas ondersteund zaÜTWOrden.

Art. 12.

Wanneer het onverhoopt mocht gebeuren dat de persoon, die de ondersteuning geniet, op wettige wijze van de school verwijderd wordt of zelf de school verhut, zal van af dat oogenblik de ondersteuning gestaakt worden.

Art. 13.

Van de begunstigde personen zal het eenmaal geschonken geld tot gezegde ondersteuning met teruggevraagd worden; maar hij die de school verlaat of daarvan op wettige wijze verwijderd wordt, zal zedelj^TOr^hchtzijnhetterugtegeven. Doch zoo iemand om gewichtige redenen buiten zijne schuld genoodzaakt wordt de school te verlaten, zal het in de bevoegdheid der Conunissie staan hem van bovengenoemde zedelijke verplichting te ontslaan.

Art. 14.

Vóór de examenatie tot opname begint, zal de Commissie den sollicitant, of sollicitanten, dit Reglement voorlezen, ten 'einde niemand die begunstigd wordt eenige onkunde van zijne verphchting en verhouding jegens de Commissie kan voorwenden.

Art. 15.

De Commissie zal telkens, wanneer de Algemeene Vergadering zit, een schriftelijk verslag aan haar geven van den toestand der zaken.

Art. 16.

De Algemeene Vergadering behoudt zich het recht voor in dit Reglement ten allen tijde wijziging te maken. 30 Maart 1874.

Sluiten