Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijft hen in hunne onderlinge klassen, in hunne gedaante, levenswijze; wie bepaalt de lengte hunner dagen, wie eindelijk hunne bestemming ? Wie zal immer het cigendommelijk karakter, den aard der zamenleving, en vooral het doel, waartoe de honderd duizend onderscheidene soorten van insekten, die wij op deze aarde tellen, hun aanzijn ontvangen hebben, na kunnen speuren ? Wie dringt in het geheim der ongemeene bestemming van de meer dan vijftien duizend talrijke geslachten van vogelen, van de meer dan twee duizend onderscheidene viervoetige diersoorten , die Op het aardrijk hunne aangewezene plaats ontvangen, en hier hun werk verrigten en doel bereiken? En, dat ware toch het voornaamste, dat wij wisten, welke hunne bestemming ware. Dan wisten wij ook, welke spraak zij tot den mensch voeren.

Het is deze gedachte, die mij in de latere jaren mijns levens zoo menigmaal bezig hield, waaraan ik zoo vaak mijne overdenkingen wijdde. Niet de grootheid der natuur, niet de geheimen harer werkzaamheid, niet de wijsheid harer inrigting op zich zelve alleen beschouwende. Neen, meer bepaald mijne gedachten vestigende op hetgeen zij als zinnebeeld en gelijkenis mededeelt, zocht ik op, wat zij éls spraak en taal der Godheid tot den mensch te zeggen heeft.

3.

Als ik dat groote boek der natuur voor mij geopend zag, dan ontwaarde ik dat zelfde gevoel in mij, dat zoo menigen Geleerde vervulde, die voor een Egyp-

Sluiten