Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerukt, en' de wederwaardigheden en tegenspoeden hebben mijne edelste krachten ondermijnd en gebroken. •'

» De tijdstroom heeft mijne schoonste levensjaren en de beste kracht mijner'jeugd verzwolgen. Thans buigt de ouderdom mij diep ter neder, en zijne sneeuwbloemen ombloeijen mijn hoofd. Weldra zal de winternacht des grafs ook mij in zijne donkere'schaduwen opnemen.

» Maar de kiem der onsterfelijkheid, die hier immer in mij omhoog streefde, zinkt niet in het graf ter neder. Neen! dit graf is slechts een nevelsluijer, die den blijden dageraad ecner zalige toekomst omhult.

» Ik zie, na dien nacht des grafs, even als gij, eenen blijden lentemorgen te gemoet, waarin al de bloesems mijns levens,-die-hier te vroeg ontbladerd of gebroken werden, door bet morgenrood der eeuwigheid omstraald, schooner weder herbloeijen en rijker vruchten dragen zullen.

» En ik ontwaak dan uit den korten doodslaap in het Hemelsch Vaderland, waar geene stormen meer het arme leven omloeijen, en waar geen nacht meer is, maar eene eeuwige gelukzaligheid mij toeft!"

Zoo sprak de Pelgrim, en hij bewandelde voortaan blijmoedig zijn moeijelijk reispad, en droeg gewillig en geduldig de bezwaren der reis, want de heerlijke kusten van het betere Vaderland schemerden hem reeds van verre toe! En hij zocht, door zijne leer en voorbeeld, nog menigen medewandelaar op den kronkelenden levensweg te bemoedigen en te versterken.

3*

Sluiten