Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom grijpt gij dan, verbeelding!

Nog vergeefs

Naar zijn bloesems?

Zal bij weder bloeijen ?

Zal de leeuwrik weder zingen?

Zoon der aarde ! hooger gloed

Zal- door uwen boezem woelen!

Hoe ! gij siddert ?

Ziet ge in 's levens laatste dagen

Nog bet gindsche wiegje schomlen ?

Daarin gloort een nieuwe wereld,

Door een' stralengloed omringd.

Zie den cherub ginds op lichte wolken

Zich tot aan 't gewelf des hemels

Stout verheffen,

Als de wachter eener nieuwe wereld, Dië u reeds den sleutel aanbiedt.

• Volg mij" roept hij, .zonder siddring !" *—> Stilte heerscht! :

Mijn oog, vermoeid van 't waken, Wordt door eén' droom gesloten, Als schuim schijnt mij deze aarde.

• Vaarwel, vaarwel, o wereld!" Met al uw bloeijen,

Uw zaligheid,

Uw stormgeloei,

Is het lieflijkst jaar vervlogen.

Smarten mij des levens wonden,

'k Zie dan, onder 't zaligst hopen,

Den azuren voorhof open! —

Sluiten