Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in hare liefelijke vormen mededeelt, dat hij haren strijd gadeslaat.

Alles toch wat op aarde leeft, is in eene eeuwige tweedragt. Dood en verdelging schijnt de roepstemme te zijn, die het luidste in het heelal klinkt, en toch is het slechts : «Strijd om te overwinnen !" wat zij verkondigt: zij roept ons overal toe: «Waak op, opdat gij niet insluimert en overmeesterd wordt!" Terwijl zij, juist in het midden van den strijd, het meest openbaart, dat er Eén is, die alles regelt, leidt en bestuurt tot de beste einden, en nimmer iets verloren laat gaan, wat nog aan zijne bes temming niet voldaan heeft.

Ja, wonderlijk is het stil te staan, en den eeuwigen kamp, die alles bezig houdt wat op aarde bestaat, gade te slaan. Treffend is het, de roepstemme Gods in dezen gehoor te leenen. Hoe groot is het getal der verscheurende dieren: de leeuw, de tijger, de panter, de luipaarden, de wolven, en wie noemt ze alle ? zij leven slechts om bloed te vergieten; er zijn onder deze dieren, die zulk eenen bloeddorst bezitten, dat zij niet te verzadigen zijn. Tegen hen is het strijd op leven en dood voor den mensch, zoo lang de aarde staat. De lijger, — gansch onderscheiden van den leeuw, die slechts bloed vergiet om zijnen honger te verzadigen, — is zonder eenige noodzake*. lijkheid wreed en vernielend; zelfs als hij zich met vleesch verzadigd heeft, dorst hij nog naar bloed; zijne rustelooze woede duurt onafgebroken voort. • Ziet hem", zegtucFFOH ergens, in eene heerlijke beschrijving van den bloeddorst van dit dier, . als hij

Sluiten