Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verslindt onder haar voedsel scharen van insektcn, die zich het allermeest in het gras nestelen.

Zoo is het leven! Ieder dier heeft dus zijnen vijand, zoo zeker als er geen enkel dier is zonder eenige wapenen. De vliegende visch, gejaagd te water, gebruikt zijne vleugelen en snelt weêr door de lucht; maar hier door de vogelen vervolgd, stort hij zich in het water terug, om daar eene veilige rustplaats te vinden, doch te vergeefs. Het schijnt alles een wreed spel te zijn , en anders niet. De Natuur schijnt de individuen met de grootste onverschilligheid hij millioenen op te offeren, en toch blijft zij met onbegrijpelijke trouw de geslachten in stand houden, en verdient de hoogste bewondering. Het leven schijnt zonder den dood niet behouden te kunnen worden. Maar de strijd, waarmede ieder geschapen wezen steeds bezig is, zijn eigen leven te beveiligen en te voeden, is de roepstem, waarmede de Eeuwige den mensch onophoudelijk blijft toeroepen: » Strijd zelf ook, waak en overwin!" De krachten van het instinkt , de krachten van den geest worden het meest in dien strijd geoefend. Het is alles moeite en arbeid, om de nederlaag te ontkomen en de overwinning te bereiken.

Ieder levend wezen, dat de aarde bewoont, schijnt door den eeuwig wijzen Schepper niet slechts voor zijn eigen bestaan en tot zijn eigen geluk geschapen , maar ook voor het bestaan en het geluk van anderen bestemd te wezen. Alles draait zich in een' eeuwigen kring van voeding en verstoring. Dat is hét huishouden der Natuur. Verschillende diersoorten,

Sluiten