Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men neemt om deze Koninginnen te bewaren, een' der geringste zwermen. Ook van dezen vangt men de Koningin, en laat dezelve in een rietstokje loopen, waarin van voren een eng venstertje is; alsdan doet men eene stop op het rietstokje. Desgelijks alle: andere overige Koninginnen. De bijen nu zullen al deze Koninginnen getrouw in het leven houden, zoo lang zij gezamenlijk gevangen zitten. Komt er echter eene van los, terstond laten zij de andere alle omkomen. Zij hebben dus eene gansch andere denkwijze dan de termiten. Deze muren hunne Koningen in, en de bijen houden de hare volkomen vrij. Diep is echter ook het Monarchale beginsel in het hart-dezer dieren ingeschreven.

Een ander bewijs van hunnen Monarchalen zin vond ik in de volgende opmerking. Als er twee korven te gelijker tijd zwermen, en uit den eenen korf eene oude Koningin, uit den anderen eene jonge trekt, zoo mist het niet, of de bijen vereenigen zich alle Onder de oude Koningin, en dooden de jonge: zoo sterk is het regt van ancienneteit in haar Monarchaal systeem ingeweven. Trekken er twee oude Koninginnen uit, alsdan zal men de zwermen nooit zien vechten, wie der Koninginnen de alleen heerschende zijn zal: zij laten dezen .strijd over aan de Koninginnen zelve, die nu een' Vorstelijken kamp opleven en dood wagen. Trekken er twee jonge Koninginnen uit, dan schijnt men het aan derzei ver zwakke krachten niet toe te vertrouwen, het pleit der meerderheid in een tweegevecht te beslissen; maar de gansche zwermen begeven zich in een woedend gevecht, dat

Sluiten