Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder haren boom neder, en riep de schildpad hare vriendin.

De schildpad kwam uit het water, en verheugde zich, dat hare buurvrouw weder daar was, en dat zij nog eene vriendin, de muis, medegebragt had; en de muis groef zich een gaatje, en zij woonden te zamen alle drie in vrede en in eendragt. . .En als zij opBekeren dag zoo b$, elkander zaten, en veel over 's wefceJWs' beloop, spraken, kwam er onverhoeds een hert aangeloopen, bleef bij het water stilstaan, en zag eens rond naar alle zijden. Toen vlood de schildpad naar haar waterhuis en dook onder, en de muis kroop in het kleine gat. Maar de raaf verhief hare vleugelen, en vloog in de hoogte, om te zien, of geen jager het hert vervolgde. Zij zag echter niets, en kwam naar beneden en sprak tot het hert: .Wees zonder vrees, hier is geen gevaar; nog geen jager is in dit oord des wouds gekomen; als het u lust kunt gij hier wonen. Om de zee wast goed gras, en het water is aangenaam om te drinken.'Vrüïnns

En als zij dit gezegd had, riep z# de muis en de schildpad, en zij kwamen beide en spraken tot het hert, dat het'blijven zoude. Het hert zag, dat het gras groen en het water frisch was, en de plaats zeker tegen vervolging; het maakte zich daarom een leger van mos, en woonde bij haar, en zij hielden getrouwe gemeenschap te zamen.,-Of zekeren avond kwam echter het hert niet te huis,; Toen werden zijne vriendinnen ongerust; zij,vreesden, dat hem oenig onheil ontmoet was, en de raaf vloog op kondschap uit, en zag ha-

Sluiten