Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren vriend gevangen liggen in een net, en zij vloog terug en bragt harer makkers de tijding, en zij beraadslaagde met haar, hoe men hem bevrijden mogt.

Toen sprak de muis tot haar: «Neem mij op en draag mij tot hem , dat ik hoi net in stukken knage." En de raaf droeg haar snel daarheen, en de muis knaagde aan het net. Toen kwam ook de schildpad er aan; en de raaf en de muis berispten haar over het waagstuk. «Waar wilt gij heen vlieden, als de jager komt ? Ik vlieg voort, het be*6 loopt weg , en de muis verbergt zich; maar wat wilt gij doen? Uw gang is langzaam; gij kunt u niet redden." En onderwijl de raaf nog zoo sprak, kwam de jager reeds, om te zien, of hij iets in zijn net gevangen had, en als hij het hert er in zag, verheugde hij zich zeer; maar eer hij er nog bij. was, was het net in stukken geknaagd; het hert sprong in de diepte des wouds; de raaf vloog weg ; de muis verborg zich; doch de schildpad stond en beefde van schrik in al hare leden.

De jager ergerde zich, dat hem de schoone buit ontsnapt was. Om echter niet geheel ledig te huis tc komen, nam hij de schildpad, rolde haar in het doorknaagde net en ging been. Doch de muis had dit alles aangezien, en riep hare vrienden spoedig te zamen, eu beraadslaagde met dezelve, hoe men de schildpad bevrijden mogt. Toen sloeg de raaf voor, het hert zou zich als dood aan den weg leggen, langs welken de jager voorbij moest, en zij wilde zich op hem zetten,.alsof het een aas was, waarvan zij at; als dat de jager zag, zou hij zeker het net neder leggen en toetreden ; dan zou het hert

Sluiten