Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontwikkelt, dien de mannen Gods in het rijke gebied Tan Gods schepping wierpen.

Die blik, in zijn geheel genomen, is als een lied, dat de Heilige Engelen den mensch toezingen, wel is waar hier en daar afgebroken, hier veel dnidefij^ ker, daar donkerder èn onzekerder, maar toch -een lied, dat, eenmaal gehoord, met een onuitsprekelijk verlangen TerTuIt, om dat hemelsche gezang hiernamaals, als het zinnelijk oor gesloten, en het geestelijke geheel geopend is, in volle heerlijkheid te mogen vernemen.

Ik zal'dén Bijbel in den beginne, waar bijna alles Natuurspraak is, van bladzijde tot bladzijde volgen; daarna de taal der poëzij 'des Bijbels, in zooverTe zij de Natuur betreft, meer uit onderscheidene oogpunten opgeven, en eindelijk stilstaan bij jezds Christus, om den blik in de Natuur van den Verlosser der menschheid te beschouwen. Bij, die mij het oog gaf, dat zoo ligt gelijkenis ziet, beware mijnen geest voor dwaling, beziele en heilige mij in deze beschouwingen, en zegene dezelve aan menig eenen!

1.

De Schepping.

Dc Heilige Openbaring begint met de geschiedenis u^iseheppiri^^^zij'teekent ons de wording der Natuur op eene wijze, die den wetenschappelijken mensch vaak tot een struikelblok geweest is, maar dengenen niet, die in de schepping zelve reeds dieperen blik «wierp, cn zulk eene treffende, roerende Godspraak

Sluiten