Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»In den beginne schiep God hemel en aarde."

Zoo zong de eerste der Engelen, misschien van een der koren, die, in het hemelruim, de schepping der werelden vroeger aanschouwden.

In den beginne schiep God hemel en aarde: welk eene omvattende gedachte ! hemel, aarde, alles:

» Ik hef mijne oogen op, en zie, En zie-1 de Heer is overal."

God van hemel; God van aarde; Heer der Engelen ; Vader der menschen; Hij schiep het al, opdat allen in Hem leven, zich bewegen en zijn zouden.

Toen hief een andere Engel van hetzelfde koor het volgende gezang aan:

»De aarde nu was woest en ledig,

Eene zee met duisternis bedekt;

Maar de geest Gods zweefde over het water."

Nacht en zee, donkerheid en nevel, dat was het geheel, toen de Heer nog niet den ruwen klomp geformeerd had tot een bewoonbaar wereldgebouw. Hat zagen gindsche Engelen ; zij zongen het, zij zagen ook den Geest, als den adem Gods, hoe Hij op de wateren was, hoe die Geest van boven nederdaalde, over alles zweefde, alles bewoog. Dit was het oogenblik, waarin zij, in de woeste zee, met duisternis bedekt, het eerste leven ontwaarden; toen was de Heer in eenen ruischenden storm, of in het zachte suizelen van het avondwindje tot de aarde afgedaald. JM>1bJ

Sluiten