Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toen ook dit geschied was, juichte de tweede stem nogmaals:

»En de aarde bragt voort jonge planten, Kruiden , zaadzaaijende naar hunnen aard, En geboomte, dragende naar zijnen aard vruchten, welker zaad daarin was ;

En God zag, dat het goed was."

Nu stond de aarde als eene bruid gesierd met jeugdig groen en bloemen, vol van het heerlijkste schoon, en de Engelen Gods aanschouwden het, en alle koren juichten.

En ook dit koor verhief gezamenlijk zijne stem en zeide:

• Het was avond geweest, En het was morgen geweest: De derde dag."

Daar verrees nu op den vierden dag de zon, en als een bruidegom trad zij fier uit hare slaapkamer, als een vrolijke held, om hare loopbaan te loopen.

Een Engel zag haar, en hoe de maan en sterren verdoofden bij haren luister, en hij zong:

»En God sprak: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels,

Om scheiding te maken tusschen den dag en den nacht;

En dat zij zijn tot teekenen, en tijdsbepalingen, en tot dagen en jaren;

Sluiten