Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Het was avond geweest ,• •nm ' * Het ewas morgen geweest: De vijfde dag."

' Nu volgde de laatste scheppingsdag. Wederom zien wij een nieuw koor van Hemellingen, maar thans nog talrijker dan te voren, want zij waren vereerd met het voorregt, de schepping der edelste wezens op aarde te bezingen:

De schepping van den mensch!

Een Engel zong:

»En God zeide: Dat de aarde levende zielen Yoortbrepgc naar haren aard;

Vee, en kruipend en wild gedierte, elk naar zijnen aard!

En het was alzoo."

■ Toen ook dit geschied was, zong een tweede Engel:

> En God maakte het wild gedierte der aarde inaar zijnen aard,

En het vee naar zijnen aard,

En al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijnen aard;

En God zag, dat het goed was."

Wederom, toen de aarde nu vol van allerlei levende dieren was, en alles vervuld met beweging, verhief een Hemelling, ligt een der eerste, juichende over de wording van den mensch, zijne stemme en zong :

Sluiten