Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo eindigde het scheppingslied; maar mij kwam het menigmaal voor, als ik des morgens de morgenster zoo liefelijk had zien schitteren, en ik die blijde verkondigster van den komenden dag zoo kort daarop door zulk eene heerlijke wording of nieuwe schepping zag opgevolgd, dat het zoo eenmaal was gezongen.

Als ik dan die schoone geschiedenis van mozes in mijnen Bijbel nalas, was het mij weieens, alsof ik al die heerlijke koren nog hoorde. En zóó, dacht mij, moest dan ook wel het gejuich van gindsche Engelen en der morgensterren geweest zijn.

Moge het dan ook slechts eene fantasie wezen, ook deze fantasie zal hare bekoorlijke zijde wel hebben. Moge zij als fantasie den zin en het gevoel voor de schoone Natuur, voor de wording van den dag, voor de liefelijke sterren, bijzónder de morgenster , verhoogcn, en menig een', als mij, ook de wintermorgen zijne eigene bekoorlijke zijde geven!

De Sabbat, het Sabbatjaar en het heilige getal Zeven.

Gp de eerste bladzijde der Heilige Schrift ontmoeten wij de instelling van den Sabbat, den rustdag des Scheppers; den rustdag der menschenkinderen. Het is de zevende dag. Met deze keuze' van den zevenden dag tot den heiligsten, schijnt de gansche Natuur in al hare werkzaamheden in te stemmen; daar zij, in hare

11

Sluiten