Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de lengtemaat der wegen van de Hebreërs en Egyptenaars, hetwelk aan epiphahes wordt toegeschreven , de kathmos in 432000 vingerbreedten verdeeld, en, in het algemeen, werd door de ten deele genoegzaam op de Natuur gegronde verdeeling des jaars in 360 dagen, of des eirkels in 360 graden, hij alle oude volkeren eene ontleding van den tijd in 4320 deelen aangebragt. Want bij de oude verdeeling van den dag in 12 uren, bevatte niet deze alleen 43200, of 10 maal 4320 sckonden, maar ook de bijna even zoo oude Astronomische verdeeling van den dag in 72 uren, welke met 60 vermenigvuldigd 4320 minuten opleverde, verraadt nog duidelijker het doel, om alle tijdruimten, hetzij in het groot of in het klein, door dit getal te deelen. Want het jaar van 360 dagen bevat 4320 groote uren, of twaalfde deelen van den dag, en de synodische bewegingen der maan, in een maanjaar van 12 synodische omloopen, bedroegen 4320 graden.

Dit getalstelsel der Heilige Schrift echter, hetwelk zoo vol van beteekenis op het einde aller Goddelijke Openbaringen aan de menschen heenwijst, is met even sterke, onuitwischbare trekken, zoowel in het boek der Jfatuur, als in dat der schriftelijke Openbaring gegriffeld, en heeft ook daarin volkomen dezelfde beteekenis als hier. Tan het gewigt der zevendaagsche periode, is reeds boven gesproken. Even als deze, is dan ook de Sabbatsjaartijd van zeven jaren, ten minste in de geschiedenis van de ontwikkeling des mcnschelijken ligchaams, zeer duidelijk onderscheiden, en niet minder is zulks de tijd van zevenmaal

Sluiten