Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeven jaren, of de duur van het groote vreugde- en jubeljaar der Heilige Schrift.

In het eerste zevental jaren zijns levens (*) verwisselt de mensch zijne tanden ; in het tweede begint de ontwikkeling van het uitwendige en onderste zamenstel des ligchaams; in het zevenmaal zevende jaar wordt, naar den gewonen loop der Natuur, dat geslacht, hetwelk, door eene oude, regterlijke uitspraak (Gen. III: 16), hier op aarde aan de meeste smarten en ligchamelijke moeijelijkheden is blootgesteld , van deze moeiten, als ook van periodiek lijden, ontslagen. En hetzelfde vindt ook plaats met betrekking tot de andere reeds bovengemelde profetische getallen der Heilige Schrift.

Voorzeker toch is wel geen ander zamengesteld getal, in de Natnurbetrekkingen onzer zigtbare wereld, zoo diep en onloochenbaar gekenmerkt, als het getal 432 en het daaraan naverwante 420. (f) He diameter van de baan der aarde bedraagt ongeveer 432 halve diameters der zon, en de diameter van de baan der maan omtrent 432 halve diameters van de maan; de perioden van de afwijking der magneetnaald, en die zamengestelde beweging van de aardas, op

(*) Reeds heeft cïhsobih zeer uitvoerig gehandeld over de groote beteekenis der zevenjarige periode in, de geschiedenis van de ontwikkeling des menschelijken ligchaams.

(f) 430 zonnejaren zijn genoegzaam 432 volle maanjaren. 420 is uit alle hoofd- en grondgetallen der Natuur zamengesteld, want bet is 3 maal 4 maal 5 maal 7; daarbij komt in 420 nog 10.

Sluiten