Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren en veren door den Werkmeester zeiven, van den beginne aan, zoo gesteld en ingerigt, dat zij al te zamen op dien grooten stond heenwezen, waarin Hij het van eeuwigheid bepaalde dagwerk in bet midden dezer zigtbare wereld aanvangen, de viering van het groote feest van vreugde en verzoening openen wilde. Het gansche wereldgebouw, zoowel als het Boek der Openbaring, getuigden alzoo, in de gezamenlijke hoofd- en grondbetrekkingen van deszelfs inwendige schikking en inrigting, het eerste van Hem, door wien, van wien en tot wien ook de sterrenhemel gemaakt is; ja, indien men met eenige aandacht de grondgetallen beschouwt, op welke de betrekkingen der afstanden en omloopstijden gevestigd zijn, wordt men hoe langer hoe meer overtuigd, dat dat getuigen van Hem, dat profetisch heenwijzen op Hem, de eenige, de grondbesteraming der zigtbare wereld was. Toeval kon znlk een zamentreffen niet zijn.

Dit (och, als ook gindsche bestemming van hot wereldgebouw, erkende de oude wereld reeds. Ha de voleindiging van dien 19-jarigen tijdkring, moest, volgens de voor waar aangenomene stelling der Hyperboreërs, de God (Apollo) eenmaal op aarde nederdalen. Volgens het stelsel van 8-daagsche weken en 10-maandsche jaren der oude Etruriërs, verscheen de Koning, de zigtbare plaatsbekleeder der Godheid, eiken 9don dag voor het volk; het jaar had tweemaal 19 of 38 achtdaagsche weken (304 dagen), de eeuw 110 zonnejaren: 38 maal 110 jaren, echter, zijn er 4180, en dus de tijd van de schepping tot chhisids

12 *

Sluiten