Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze tennis ook niet bloot door narekenen, maardoor een gegeven licht en woord gekomen was, hadden tot op dien tijd de gesternten des hemels inderdaad nog derzelver oude, oorspronkelijke bestemming: te geven teekenen der tijden. Vandaar verhief zich ook, juist om den tijd, dat christus in het vleesch verscheen, zoo algemeen, zoo zeker, zoo ondubbelzinnig, in den boezem van alle volkeren de- verwachting, dat de langbeloofde Verlosser nu nabij was. En waarlijk, niet alleen had bij de Joden een TfEHEHiA. van later tijd, een tijdgenoot van hiliel , den vader van dien simeon-, die nu in vrede wilde sterven, dewijl zijne oogen den Heiland des Heeren gezien hadden, ongeveer 50 jaren vóór christus'geboorte , vooruit verkondigd, dat de lang beloofde Messias nu geen' vollen jubelkring meer kon uitblijven, gelijk rigidius te Rome, eene Egyptische Tijdrekening volgende, de geboorte van den Beheérscher der wereld eenige dagen vroeger verwacht had ; maar dit vaste vooruitzigt had zich ook onwrikbaar gevestigd van de Noordzee en van Zweden en Noorwegen tot in Indië en China, alwaar reeds de stervende eoHFucius op dezen lang en vurig verlangden heiligen tijd der wereld had heengewezen.

Sluiten