Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.

De Ster der Wijzen bij de geboorte van jezus.

Met een enkel woord zij het mij vergund de nieuwste ontdekkingen in het gebied der Sterrekunde aan te stippen, als voerende ons tot eenen nog rijkeren blik in de verborgene geheimen van gindsche sterrenwereld , hare omwandeling met de aarde en betrekking tot dezelve; ja, wat meer is, tot het merkwaardige verband, dat er tusschen de heilige geschiedenis en sommige verschijnselen aan den hemel plaats had. Een verband, dat ons nu niet slechts in het oog valt, nu de zaak plaats gevonden heeft, maar veelmeer reeds in dien tijd als zoodanig erkend werd, en bepaald ook opgegeven.

Bij uitnemenheid was dit de Ster der Wijzen bij de geboorte van jbzüs. (*) In den geest der Ouden, za-

(*) De Ouden stelden vast, dat de geboorte en de dood van uitnemende menschen door bijzondere sterren, kometen en constellatië'n aangewezen -werden. Dit blijkt uit Lucan. 1,539. Suet. Caes. 88. Scnec. Nat. q. 1,1. Josepb. bell. Jud. B. 5,3. Serv. ad Virg. Ecl. 9,47. Just. 37,3. Lamprid. Alex. Sev. 13. Merkwaardig ishet, wat Justinus van Mithridates zegt: »De toekomstige grootheid van dezen hebben zelfs hemelsche verschijningen geopenbaard. Want in bet jaar, -waarin hij geboren is en beeft begonnen te regeren, heeft beide eene komeet 70 dagen geschitterd." Lamprid. ferlur die prima natalis ejustoto die apud Arcam Caesaream stella primae magnitudinis visa est.

Sluiten