Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier, ja hier was de plaats voor de dieren des velds, die tot het evenbeeld van den Schepper kwamen, en hunne namén ontvingen. —

Heilige plaats! tempel der eerste menschen! uwe bestemming was de oefenschool te worden van 's menschen deugd, van zijne Godzaligheid, van zijne zedelijke kracht, van zijn Godsdienstig leven.

Op dezen berg stonden twee heerlijke Boomen. Vèr spreidden zij hunne ruime majestueuse kruinen uit, en heerlijke vruchten, schooner dan de aarde ze thans oplevert, schitterden tusschen het groene loof door.

Beide boomen waren het gewelf van den eersten tempel der menschheid, hunne stammen de zuilen van dit heerlijke gebouw.

Eens daalde de Eeuwige van gindsche werelden ter neder; het was op den avond van eenen heiligen Sabbat. Liefelijker dan ooit lachte de blaauwe hemel, zachter dan ooit schitterdefi de stralen der scheidende zon tusschen het geboomte, en verguldden de toppen der beide heerlijke boomen op den heuvel, en maakten den tempel grooter en prachtiger dan ooit.

In onschuldige vreugde zaten de eerste menschen onder deze beide boomen, welker vruchten zij nog nimmer aanschouwd hadden , maar welker1 rijpheid zij reikhalzende met eiken dag te gemoet zagen.

i Als het wederom Sabbat is," zeide adam tot zijne gade, » dan zal ik u eene rijpere vrucht van beide boomen plukken." • En ik" zeide de moeder aller levenden , » zal de vruchten met u deelen, en beide zullen wij ons verheugen." S^apP

» Neen," sprak dé Schepper toen , die in het suizelt

Sluiten