Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boog in de wolken! Ik stel hem tot een teeken van dat verbond, dat Ik oprigt met de aarde. Als Ik wolken breng over de aarde en dezè boog wordt gezien in de wolken, dan zal Ik gedenken aan mijn verbond met u, en met alle levende zielen, en de wateren zullen niet meer zijn tot eenen vloed, om alle vleesch te verdelgen."

Dit woord van den Waarachtige was voldoende,' om het hart do nijpende zorg te ontnemen; dit teeken zouden zij nimmer aanschouwen, of het zoude hun wezen, alsof de Heer zelf tot hen kwam en tot hen sprak: • Ik wil u genadig zijn ; vreest niet ! Ik ben de Heilige wel, maar ook de Liefde."

In den loop der voortgaande eeuwen zou die t regenboog hetzelfde aan alle geslachten der aarde verkondigen; hij zou hun verbalen: Eenmaal is er een vloed geweest, die het gansche menschelijke geslacht verdelgde; maar nimmer zal de tijd komen, dat zich die vloed nogmaals zal vernieuwen.

De Trouwe heeft dal beloofd, Hij , bij wien geene verandering of scbaduwe van omkeering is.

Het behaagde dus den Eeuwige, een teeken in de wolken te plaatsen, dat, als kenmerk, zijn verbond aan alle geslachten der aarde verkondigen zoude. Het was zijn wil zoo. Dit is genoeg geantwoord, als iwij vragen: waarom Hij juist dit teeken gekozen mag hebben? Edoch, niet oneigenaardig is het, dat dit teeken slechts dan verschijnt, als het regent. En niet alleen in het oogenblik van den regen; maar juist dan, als de zon door de wolken heenbreekt, verschijnt deze stralengloed, van denwelken wij slechts

Sluiten