Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

newton, van BUFFoit en priestlet eren znlke verheréne dichterlijke Natuurlafcreelen gemaakt worden, als uit de eenvoudigste beschouwingen; maar waarom heeft men dezelve niet ? Waarom bekoren ons de eenvoudige, roerende fabeldichten der oude, of onkundige Tolken steeds nog meer dan die Wis-, Natuurof Bovennatuurkundige naauwkeurigheden ? Immers, omdat die volken dichtten in levendig aanschouwen, omdat zij zich alles, God zelfs, met zich gelijkvormig voorstelden, de wereld tot een woonhuis beperkten, en in dezelve alles met haat en liefde bezielden ? De eerste dichter, die zulks ook in de wereld van button en newton doen kan, zal, wij gelooven het gaarne, met meer ware, althans met meer omvattende begrippen, de werking doen, die de Ouden met hunne bekrompene fabelpoëzij deden. Wij willen wenschen, dat zulk een. dichter spoedig geboren worde; maar zoo lang die niet bestaat, willen wij bij de oude volken de hooge schoonheden hunner dichtkunst daarom niet belagchelijk maken, omdat zij onze Natuur- en Bovennatuurkunde niet bezaten. Sommige hunner allegoriën en persoonsverbeeldingen bevatten meer inbeeldingskracht, meer zinnelijke waarheid, dan dikke stelselboeken; en aandoening des harten verstaat men van zeiven.

Zacht en duurzaam roerend is ook allezins deze poëzij, meer zelfs dan eene andere. Kan er eene schoonere zijn, dan God in de schepping heeft daargesteld, dan Hij eiken tijd van den dag en des jaars nieuw toevoert ? Kan er eene zijn, die meer werking op ons doet, wanneer ons de spraak maar eenjg-

Sluiten