Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is alles daar; hoe :afcta alles hier! Als ik' mij ginds een' Natuurbeschouwer voorstel, die de klipgeit over de rotsen volgt, of den woudezel in de woestenij), en ik denk aan eenen uit onze dagen, wat is dan het onderscheid groot! Ginds werd het bezielde doel der schepping nagespeurd, Gods gedachten, in dezelve uitgedrukt, onderzocht; hier slechts het ligchamelijk aanzijn. Thans wordt er ontleed, toen zamenverbonden. Een Museum is nu het doel, soms slechts eene Menagerie; toen was het anders : Gods eeuwige Wijsheid sprak in alles tot den mensch, hem openbarende diepe gedachten, zoo als zij den sterveling noodig waren op zijne reis naar het Vaderland der Eeuwige Wijsheid.

Eene flaauwe, maar nog altijd bezielde wereld is het gebied, waar de fabel in heerscht, waar de dieren sprekende worden ingevoerd. Zij mag wel slechts een naklank geheeten worden van de taal der Wijsheid, die de Natuur zelve voor den mensch bewaarde. Hoe Oneindig dieper waren de gedaohten, die de Paradijsbewoner in alle schepselen Gods moest aanschouwen, in hunne leefwijze, verkeering, ja in al, wat zij waren en deden. Voor ons is ook hier een verloren Paradijs, een hof Gods, die niet meer bestaat. Ach ! de aarde brengt doornen en distelen voort, omdat wegens de zonde de vloek Gods op dezelve rust. Doornen en distelen hebben in alles Zich ingezaaid. Zij dwingen den mensch tot arbeid en strijd, moeite en verdriet. De boom des levens is verdwerien, de vrucht van den boom der kennisse des goeds en des kwaads heeft zich in zijne veel-

Sluiten