Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is slechts een tegenbeeld of voorbeeld geweest van hetgene de Eeuwige Liefde eenmaal op dezen zelfden berg dacht te vervullen. Immers moest izaSk een zoenoffer Gods zijn, hetwelk de Godheid, abbaham beproevende, begeerde, doch niet aangenomen heeft, — welke verborgenheid mag het dan zijn, die hier afgebeeld werd, en die eenmaal, tot verzoening der gansche wereld, den Eeniggeboren' Zoon Gods, op een' dezer bergen, op het altaar des kruises heeft nedergelegd, waar Hij, voor de zonde der wereld, als het Lam Gods gestorven is ?

Zinrijk begint met deze zinnebeeldige daad het groote gebied van Gods openbaringen. Zij bevatte voor den mensch de zwaarste beproeving, en is daarom zooveel te schooner zinnebeeld van de opoffering der Eeuwige Liefde voor den sterveling; want de liefde van ouders tot hunne kinderen, van abraham tot zijnen zoon , is slechts , gelijk alle ouderlijke betrekking tot hun kroost, een zinnebeeld van de betrekking des Eeuwigen Vaders tot den Eeuwigen Zoon. (*) Heeft dus de Vader zijnen Zoon gegeven aan bet hout des kruises, hoeveel meer is er geschied, dan toen abraham zijnen zoon geofferd zoude hebben! Te regt zegt de Geschiedenis, dat het bevel Gods eene beproeving van abraham was. Al hetgene toch, wat de Heer in het werk stelt, om den mensch van de kracht of zwakheid van zijn eigen geloof en gehoorzaamheid aan God te vergewissen,

(*) Men zie dit denkbeeld heerlijk ontwikkeld bij e, s.irtokids , Christologische Vorleswngen, p. 14. Hamburg, Pbrtbes, 1837.

Sluiten