Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligheid vervullen Heni. Hij beveelt, en dit is genoeg. Hier is geene ïtwijfeling, geene vraag mogelijk. Ootmoedige onderwerping vervult zijn geheele gemoed. Het geloof in dien God en de hoop op eene opstanding der dooden bezielt zijn hart. Een donkere weg mag deze weg naar Morya en Golgotha wel geweest zijn; maar liefelijk.klinkt ook op dien Weg het antwoord van den vader aan den naar het offer vragenden zoon: » De Heer zal het voorzien 1" De Heer had het voorzien. 7 Nu weet Ik, dat gij God vreest!" zoo spreekt de Heer, en abraham was van nu aan verzekerd, dat er niets door God geëischt wordt, wat een mensch door het geloof niet zou kunnen doen.

Maar wel wijst deze geschiedenis den sterveling op de kracht des geloofs. Ook het moeijelijkste vermag de mensch te bestaan, te verduren, te volvoeren, als zijn hart eens in het geloof bevestigd is. Hoe zwaarder de strijd, zooveel te edeler de overwinning. Hoe moeijelijker het gevraagde, zooveel te verhevener de onderwerping. Hoe donkerder de* weg in onze oogen, hoe lichter in de oogen Gods. Gods stem' roept eiken mensch tot soortgelijke opofferingen • maar hoe zalig hij, die alsdan geloof genoeg hééft, om zich ,aan God té kunnen onderwerpen, te zwijgen en te handelen. Ons uitzigt op de Eeuwigheid is nog verreweg meer verhelderd dan dat van abbaham. Ons geloof, in christus bevestigd en in de eigene offerande des Zoons Gods aan het kruis op Golgotha verheerhjkt, moet beschaamd worden, zoo vaak het aan deze geschiedenis denkt, en dan nog

Sluiten