Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt;: maar neen, geloof het nooit, hoe zich donkere wolken mogen opeenstapelen, dat Gods liefde n zou vergeten ! Zij blijft U omgeven; zij verlaat u niet* hoop op dezelve!

Ach, de vinger Gods, de leiding der Voorzienigheid, der Engelen Gods mogen soms zoo geheel in nevelen gehuld voor u verborgen zijn, eens verdwijnen deze nevelen, en ahjjxij dan geweken zijn, dan zeS» gij: » Ja, toen en toen was de Heer mij nabij,, en> ik heb het niet geweten!"

Ja, toen Hij mij daar een geliefd pand ontnam, en ik dacht, dat Hij mij alle vreugde ontnemen wilde, toen iwas Hij mij,nabij in zijne wijsheid en liefde, en ik, ik heb het niet geweten I

Al valt het dan soms overhang, zich te schikken inofiods weg, het geloof vermag de ziel te sterken j het geloof: de Heer is mij nabij! is de schoonste gedachte , die gij mede kunt nemen.

Hij is niet ver van een' iegelijk onzer, — en wij al weten Wij het niet, wij zijn omringd van zijne Engelen, van: zijne liefde, van zijne genade. —

• En jacob maakte zich," zoo luidt bet einde van dit schoone verhaal, .vroeg in den morgenstond op." Het was waarschijnlijk nog nacht, toen hij uit den slaap ontwaakte; in stil gepeins verzonken, dacht hij aan het liefelijk gezigt; nu echter, nu het eerste morgenlicht aanbreekt, en rondom hem heen de zon hare heerlijke stralen verspreidt, neemt hij den steen, waarop zijn hoofd gerust'had, en zet dien als een teeken overeinde, en bij giet olie op deszelfs opperste; heilige gevoelens doordringen zijne ziel; gedach-

Sluiten