Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten der toekomst gaan voor zijne verbeelding; edele geloften ontwaken in zijn hart.... Bethel noemt hij de plaats, waar hij gerust had. Huis Gods, dat zal van nu aan de naam dezer plaats zijn. Jacob denkt aan de toekomst, waarvan de Heer gesproken had; denkt aan zijne wederkomst; denkt aan den altaar, die dan hier zal verrijzen, waarop hij en de zijnen zullen offeren; heiligt deze plaats, en spreekt: • Zoo God met mij zijn zal, en mij behoeden op den weg, dien ik ga, en mij brood zal geven, om te eten, en kleederen, om mij te dekken, en ik in vrede zal wederkeeren tot mijns vaders huis, zoo zal de Heer mij een God zijn; en deze steen, dien ik als een teeken heb opgerigt, zal een Huis Gods zijn!"

Van stonden aan rijst in zijne ziel het voornemen, nu ook van zijne zijde Gode eene gelofte te doen. Heilige voornemens waken in hem op, zoo God hem helpt.

o, Zoo gij uw leven onderzoekt: aan brood, om te eten , aan kleederen, om u te dekken, heeft het u niet ontbroken; woont gij niet in het land uwer Vaderen ; ach, en daarbij hoe vele duizende voorregten geniet gij dagelijks ! zoudt gij dan ook niet zoodanige gelofte doen kunnen: » De Heer zal mij een God ,0Êk.V o, Het is zoo schoon, als de ziel des men-» schen, duizendmaal bezwijkende, zich soms oprigt, en zegt: • lk zal den Heere eene gelofte doen; Hij zal mij een God zijn." Hij is het, die in onuitsprekelijke liefde tot u zich dag aan dag openbaart; Hij doet zijne zon over u opgaan en ondergaan; Hij spaart uw leven; Hij vermeerdert uwe Treugde; Hij geeft

Sluiten