Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u in zijnen Zoon vergeving, geregtigheid en het eeuwige leven; — en zoudt gij dan van uwe zijde u ongenegen gevoelen, uw harte Hem toe te wijden ? De dagen des levens vliegen weg, en er is geen wederkeeren aan, geen herroepen mogelijk; de tijd der oefening vergaat; maar zoo uwe ziel gestemd is tot hooger leven, gij leeft dan voor eene betere wereld.

Alles is het uwe, wat ook uwe zorgen, wat ook uwe bekommeringen zijn mogen, wat uwe vreugde, wat uwe droefheid, alles kunt gij gebruiken tot opwekking uwer ziel, tot geloof en Godsvrucht.

o, Verlaat dan den weg der zonde, en denk: do Heer is mij nabij; zijn heilig oog aanschouwt mij en mijne werken; zijne liefde zou mij zoo gaarne zaligen ; zijne Engelen waken over mij, en verblijden zich, als één zondaar zich bekeert.

3.

De Strijd jacob 8.

Gen. XXXII: 24-30.

Deze geschiedenis behoort tot de moeijehjkste, maar ook schoonste van het Oude Testament. Zij is geheel waar en nogtans zinnebeeld. De rijkste beschouwing van dezelve vindt men in kidmachbb, Kmwpfünd Steg jacobs. Onder de vroegere beviel mij bij uitnemendheid, hetgene mosche (*) over dezelve zegt;

(*) Bijbelvriend, hl. 180.

Sluiten