Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ticb mededragen ?" _ ,Gij hebt met God en mensch gestreden," zegt de Heer; — dus met Hem, dien wij als den Godmensch kennen, den christus. Welk eene roerende gedachte bevat ook dit woord voor degenen, die ook hierin een zinnebeeld aanschouwen van den weg cnaisn met hen zelve!

» Drie dingen," zegt martihus, » zijn in deze geschiedenis merkwaardig: de strijd, dien de Heer jacob aandeed; de kracht, die Hij in hem bevond, met het teeken der zwakheid, dat Hij hem heeft ingedrukt, en de overwinning, die de Heer jacob geschonken heeft." Wij besluiten met het slot der rede van dezen heerlijken man over jacobs strijd en overwinning, in het vertrouwen, dat ook hier menig een met ons de kracht en de overtuiging zal bewonderen, die onzen Vaderen in hunne Bijbelbeschouwingen eigen was.

»Wij lezen in Gods Woord van velerlei wonderbare oorlogen en overwinningen tusschen allerlei soort van personen; maar- van alle is geen wonderbaarder, die minder kan begrepen worden, dan de strijd en overwinning jacobs. Want alle andere strijd is tusschen twee vijandelijke partijen; maar deze tusschen twee elkander van harte beminnende. Hier strijdt de Vader der barmhartigheden en de God aller troosten, die de Liefde is, tegen zijne van eeuwigheid en in eeuwigheid beminde kinderen, in welkèr harten Hij «ijne liefde door den Heiligen Geest hééft uitgestort. Een andere strijd ontstaat uit toorn , haat en wraakzucht, ten minste van de eene partij , en wordt met wrevel en onderlinge verbittering gevoerd, en alle

Sluiten