Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgaande vriendschap verbroken; maar deze ontstaat uit liefde en genade, en wordt gevoerd met liefde, en verwekt in geene van beide iets anders, dan nog meer liefde en onderlinge genegenheid, en verbindt ze zooveel te vaster. In anderen strijd overwint de sterkste, of zoo de zwakste de overhand houdt, het geschiedt door een zonderling toeval, dat hem de overwinning, levert tegen den wil des overwonnenen ; maar hier overwint de zwakste, en dat door geen ander middel, dan door den wil, door het beleid en de kracht desgenen, die overwonnen wordt. De andere strijd brengt den overwonnene schande en schade, en den overwinnaar dikwijls weinig eer en voordeel; maar deze strekt, groot en wonderlijk, den overwonnene tot eere, en geeft den overwinnaar eeuwig voordeel en heerlijkheid. Een andere strijd maakt, dat de overwonnene moet leven door de genade des overwinnaars, en dat dikwijls in groote ellende; maar deze heeft ten gevolge, dat de overwinnaar moet leven door.de gunst des overwonnenen, en dat met eenen bijzonderen zegen, dien hij ootmoedig van den overwonnene verzoekt, en van hem uit genade rijkelijk ontvangt. Een andere strijd stelt den overwonnene tot een' knecht van den overwinnaar , om hem te dienen en voor hem te vreezen; maar deze werkt, dat de overwinnaar den overwonnene naderhand zooveel trouwer dient, en nergens meer vermaak in heeft, dan voor hem in heilige vrees te wandelen, en van hem eindelijk uit louter genade de onverwelkbare kroone der heerlijkheid te ontvangen, i

Sluiten