Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, en vaak door de moeijelijkste omstandigheden veroorzaakt wordt. Ik noem slechts uit de kinderverhalen het lied van wittikgiiton, den Lord-Major van Londen. Maar hoe menig soortgelijk verhaal, en veel heiliger nog, teekende schdbebt ons op; (*) en welke levensgeschiedenis heeft niet een' soortgelijken ingang, verwikkeling en oplossing in deszelfs paradij sdroomen der kindschheid, moeijelijken strijd in verdere jaren, en soms heerlijke vervulling in de grijsheid!

De twee droomen in den kerker, liefelijke lichten in de donkerheid, banen jozef den weg tot fabao. Zij zijn even eenvoudig als de eerste droomen. Zij ontsluiten de ijzeren poorten eencr levenslange akelige gevangenis; terwijl de droomen farao's en hunne gewigtige oplossing en vervulling jozef voeren op het toppunt der eere, dat hem de eerste droomen voorspeld hadden.<

Hoe weinig doet de Godheid, en met dat weinige beslist Zij echter het lot der volken en der menschen over vele jaren. Diep is Gods weg verborgen en in het heiligdom. Genoeg, van zoodanige leidingen Gods is de aarde vol. o Mensch 1 hoe waardig is het Boek van Gods openbaringen, om er bij stil te staan I Beschouw het slechts als de geschiedenis van uwe geschiedenis , als den sleutel van alle geheimen in de leiding der menschheid. Hier hebt gij de beziélde geschiedenis der volken, Gods vinger hen leidende,

(*) Erzaldungen, 1841, II Th. Scenen aus dem Gebiete der innern Seelenkunde, IV Theile.

18*

Sluiten