Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rees< tot een ajbèsturend God; dan staat .hij voor eenen duisteren spiegel, en weet uit de verwarde beelden geen geheel te maken.

Wat echter blijft den armen mensch over, zoo bij in de opeenstapeling van de lotgevallen des levens niet meer in staat is, den weg van eene eeuwig wakende en werkende Voorzienigheid te aanschouwen, die de goeden beloont en de kwaden bestraft, en zedelijkheid en volksgeluk aan elkander hecht? Het geloof alleen blijft hem bij ; maar hoe moeijelijk houdt zich dit staande, daar, waar, zoo vele strij dige waarnemingen hetzelve in bange twijfeling zoeken te veranderen !

Het is dan om deze reden, dat de Eeuwige Wijsheid eene geschiedenis onder abrahams lotgevallen opgeteekend heeft, om aan hare hand den sterveling menige nuttige leering mede te deelen. Zij is in meer dan één opzigt geschikt, om het oordeel Gods over de volken der aarde uit het regte standpunt te doen beschouwen. Eenvoudig verhaalt ons de geschiedenis , dat abbaham zich des morgens vroeg opmaakte naar eene plaats, waar hij den dag te voren voor het aangezigt Gods gestaan had, en hij zag naar Sodom en Gomorrka en naar het gansche land van die vlakte; en hij zag, en ziet: daar ging een rook van het land op, gelijk de rook eens ovens.

Verbeeld u daar abbaham , staande op een' der bergen in de nabijheid van Hebron; want hij overzag het gansche oord, de gebeele vlakte, wegens hare schoonheid , den hof des Heeren genaamd. Het heerlijkste JiW-dSfibap ligt aan zijne voeten. Vijf steden, Sodom, Gomorrka, Aduma, Seboïrn en Zoar, liggen verspreid

Sluiten