Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een dal, eens het-dal Siddim genaamd, geroemd wegens deszelfs -vruchtbaarheid.

De i/br$z<zra-stroom vloeide in hetzelve ter neder; niet om zich, gelijk nu, er in te verliezen; neen: hij doorsnijdt slechts, — omgeven van bloeijende oleander -bosschen, die, volgens puckler scskac, in het Oosten de stroomen, niet als een wapperend zilveren lint, maar als een' roosklenrigen band, van verre doen aanschouwen, — de geheele vlakte; van daar spoedt bij zich voort door het Ghor- en Araba-dal,- dat zich nog ter lengte van 18 Gcographische mijlen (*) tot aan de Roode Zee uitstrekt.

Zoo waren dan Sodom en Gomorrka voorheen beroemde koopsteden en stapelplaatsen van'den oudsten handel der volken. (•{•) Haar rijkdom, hare weelde, hare zonden waren even hoog gestegen. - Dat dal zag abbaham , met al deszelfs bewoners,

(*) Zie de Kaart van eesneb, naar la borle , 1840.

(f) Het Ghor-dal is nagenoeg 600 voeten dieper gelegen dan de Middellandsche Zee; zie>over hetzelve sghebebt's Reize, 3^e en 3de Deel. Bcrck.hardt en la bobde zijn de eerste geveest, die de voortzetting er van tot aan Ac aha hebben ontdekt. Ofschoon het Araba-dal thans veel hooger ligt dan bet Ghor-dal, zoo schijnt de geheele vallei echter vroeger slechts ééne diepte gehad te 'hebben. Bij de vreesselijke verwoesting van Sodom is dan waarschijnlijk het Ghor-dal zooveel dieper gezonken. Waarom ? Gods wegen .lijn donker ! Haar: Israël mogt geen koophandeldrijvend volk zijn. Zoo lang de Roode Zee en de Jordaan één stroom waren , was geen land meer geschikt tot koophandel 'dan Palestina. Hoe -nabij bragt de Jordaan alles aan de 'Middellandsclie Zee.' Hoe weinige uren ■van Tyrus en Sidon.' Dat alles veranderde nu.

Sluiten